การฝึกซ้อมอพยพคนออกจากอาคารสูงกรณีเกิดอัคคีภัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 – 21.00 น. งานหอพัก ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพคนออกจากอาคารสูงกรณีเกิดอัคคีภัยตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของฝ่ายกิจการนักเรียน โดยจัดขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกซ้อมอพยพคนจากอาคารสูงกรณีเกิดอัคคีภัย

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 7.00-10.00 น.ที่ผ่านมา งานสุขภาพอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนโดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ณ ห้องประชุม ดร. โกวิท วรพิพัฒน์

บรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขใจกับการดูแลนักเรียนที่ต้องการความใส่ใจและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขใจกับการดูแลนักเรียนที่ต้องการความใส่ใจและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ” ให้แก่ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ ณ ห้องประชุม ดร. โกวิท วรพิพัฒน์

ด้วยนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นนักเรียนประจำและมีความสามารถพิเศษ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูที่ปรึกษา จะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นพิเศษ ในการนี้ โรงเรียนจึงได้จัดการอบรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ก.บ. มะลิวัลย์ เรือนคำ อาจารย์ นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร เนื้อหาการอบรมได้มีการแนะนำทักษะและเทคนิคการดูแลนักเรียน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช และแนวโน้มของโรคที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
แหล่งที่มา https://www.mwit.ac.th/content_new.php?nid=2778

กิจกรรมSchool Tour

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม “School Tour”ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและครู ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนประจำของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยแบ่งเส้นทางดังนี้ หอพักชายอาคาร 9 ชั้น 3 ห้องรับ-ส่งผ้า ห้องครัว หอพักหญิง 7 ชั้น 2 เดินผ่านถนนอิฐแดง และห้องพยาบาล

กิจกรรมงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 8

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00-22.00 น.ที่ผ่านมา งานนักเรียนเก่า ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ประสานงานร่วมกับชมรมนักเรียนเก่า เพื่อจัดกิจกรรมงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและคณาจารย์ รวมถึงทำให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นมหิดลวิทยานุสรณ์