ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อร้านอาหารในโรงเรียน

เชิญชวนคุณครู-เจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อร้านอาหารในโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ -31 มกราคม 2562

การฝึกซ้อมอพยพคนออกจากอาคารสูงกรณีเกิดอัคคีภัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 – 21.00 น. งานหอพัก ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพคนออกจากอาคารสูงกรณีเกิดอัคคีภัยตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของฝ่ายกิจการนักเรียน โดยจัดขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกซ้อมอพยพคนจากอาคารสูงกรณีเกิดอัคคีภัย

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 7.00-10.00 น.ที่ผ่านมา งานสุขภาพอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนโดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ณ ห้องประชุม ดร. โกวิท วรพิพัฒน์

บรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขใจกับการดูแลนักเรียนที่ต้องการความใส่ใจและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขใจกับการดูแลนักเรียนที่ต้องการความใส่ใจและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ” ให้แก่ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่สนใจ ณ ห้องประชุม ดร. โกวิท วรพิพัฒน์

ด้วยนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นนักเรียนประจำและมีความสามารถพิเศษ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูที่ปรึกษา จะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นพิเศษ ในการนี้ โรงเรียนจึงได้จัดการอบรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ก.บ. มะลิวัลย์ เรือนคำ อาจารย์ นักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร เนื้อหาการอบรมได้มีการแนะนำทักษะและเทคนิคการดูแลนักเรียน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช และแนวโน้มของโรคที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
แหล่งที่มา https://www.mwit.ac.th/content_new.php?nid=2778