กิจกรรมSchool Tour

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม “School Tour”ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและครู ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนประจำของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยแบ่งเส้นทางดังนี้ หอพักชายอาคาร 9 ชั้น 3 ห้องรับ-ส่งผ้า ห้องครัว หอพักหญิง 7 ชั้น 2 เดินผ่านถนนอิฐแดง และห้องพยาบาล

กิจกรรมงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 8

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00-22.00 น.ที่ผ่านมา งานนักเรียนเก่า ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ประสานงานร่วมกับชมรมนักเรียนเก่า เพื่อจัดกิจกรรมงานราตรีศรีตรังครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบันและคณาจารย์ รวมถึงทำให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นมหิดลวิทยานุสรณ์

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR(BLS)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติAED

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.งานสุขภาพอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพCPR(BLS)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติAED ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนจำนวน 12 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตหรือทุพพลภาพตลอดจนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกวิธีกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การเยี่ยมชมงานหอพัก ฝ่ายกิจการนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 งานหอพัก ฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้รับเกียรติจากโรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคราะห์ในการเยี่ยมและศึกษาดูงานหอพัก
โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะครู 4 คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 38 คน

บรรยากาศการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล

งานโภชนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดอบรม “มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 3, 14, 28 และ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารอย่างถูกต้องแบบWestern Cuisine

การเยี่ยมชมหอพักโดยคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา งานหอพัก ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.ในการเข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนและการดำเนินงานงานหอพัก