คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) รุ่น 24ภากร

 

 

นายภากร  เภาวัฒนาสุข

ประธานนักเรียน
Email :

 

 

 

 

ธนาตย์

 

 

นายธนาตย์  เหมาะสุวรรณ

รองประธานนักเรียน
Email :

 

 

 

 

 

ภัทรพล

 

 

นายภัทรพล  เลาลักษณเลิศ

รองประธานนักเรียน

Email :

 

 

 

 

 

ธนวัฒน์

 

 

นายธนวัฒน์  วัตตธรรม

ประธานหอพักชาย

Email :

 

 

 

 

 

สุญาดา

 

 

นางสาวสุญาดา  เสตกรณุกุล

ประธานหอพักหญิง

Email :

 

 

 

 

 

ประณัยเดช

 

 

นายประณัยเดช  เฮงสวัสดิ์

ฝ่ายวิชาการ

Email :

 

 

 

 

 

ปณิดา

 

 

นางสาวปณิดา  เซ็น

ฝ่ายวิชาการ

Email :

 

 

 

 

 

ธนัตถ์

 

 

นายธนัตถ์ จิวาภรณ์คุปต์

ฝ่ายกิจกรรม

Email :

 

 

 

 

 

พิมพ์พิชชา

 

 

นางสาวพิมพ์พิชชา ถิรจิตโต

ฝ่ายกิจกรรม

Email :

 

 

 

 

 

ภัทร์

 

 

นายภัทร์  กิตติพงศ์พัฒน์

ฝ่ายเอนกประสงค์

Email :

 

 

 

 

 

พัชริยา

 

 

นางสาวพัชริยา   ผาติรงควิวัฒน์

ฝ่ายเอนกประสงค์

Email :

 

 

 

 

 

กฤษฏิ์

 

 

นายกฤษฏิ์  เสถียรธรรมกุล

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

Email :

 

 

 

 

 

นภัสสร

 

 

นางสาวนภัสสร   กุลสยุมพร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Email :

 

 

 

 

 

ณฐดล

 

 

นายณฐดล แซ่เล้า

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

Email :

 

 

 

 

 

ณัฐ

 

 

นายณัฐ   ดำรงสุนทรชัย

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

Email :

 

 

 

 

 

วริศ

 

 

นายวริศ  งามกาญจนรัตน์

เลขานุการ

Email :

 

 

 

 

 

พิชญ์ธวิศ

 

 

นายพิชญ์ธวิศ   สรรพโรจน์พัฒนา

เลขานุการ

Email :

 

 

 

 

 

วริษฐา

 

 

นางสาววริษฐา  ประยืนยง

เลขานุการและเหรัญญิก

Email :

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *