คณะกรรมการนักเรียนรุ่น 28 ปีการศึกษา 2563

นายภาคิน เภาวัฒนาสุข

ประธานคณะกรรมการนักเรียน

betterpakin@icloud.com

นายประวีร์ สินวีรุทัย

รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

smprawee@gmail.com

นายปัณณ์ เลิศจตุรภัทร

รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

punnlertjaturaphat@gmail.com