คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน) รุ่น 25

นายศตคุณ พ่อลิละ
ประธานนักเรียน
Email :

 

 

นายวริศ พิกุลผล
รองประธานนักเรียน
Email :

 

 ปาลิดานางสาวปาลิดา วาณิชย์เจริญชัย
รองประธานนักเรียน
Email :

 

 

นายณัชพล มหรรทัศนะพงศ์
ประธานหอพักชาย
Email : tk_tokepi@hotmail.com

 

 

นางสาวปณาลี คิวเจริญ
ประธานหอพักหญิง
Email :

 

 

นายศักย์ศรณ์ จุฑากิตติ
ฝ่ายวิชาการ
Email :

 

 

นายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา
ฝ่ายวิชาการ
Email :

 

 

นางสาวสลิล อำพนนวรัตน์
ฝ่ายวิชาการ
Email :

 

 

นายบุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ
ฝ่ายกิจกรรม
Email :

 

 

นางสาวณิชารีย์ เดชอนันต์
ฝ่ายกิจกรรม
Email :

 

 

นายภวัต วิริยโชค
ฝ่ายอเนกประสงค์
Email :

 

 

นางสาวธนวรรณ เริ่มเสริมสุข
ฝ่ายอเนกประสงค์
Email :

 

 ภาคภูมินายภาคภูมิ รัศมิทัต
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
Email :

 

 ภาคภูมินางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
Email :


 

 สิร์ดาภัทร์นางสาวสิร์ดาภัทร์ ไกรภัสสร์พงษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Email :


 

 ณฐนนท์นายณฐนนท์ เทพตะขบ
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
Email :


 

 พีรสิชนายพีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์
ฝ่ายเลขานุการ
Email :


 

 ณัฏนางสาวณัฏฐ์ปวีณ์  งามปิยะกุล
ฝ่ายเลขานุการ
Email :


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *