คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน) รุ่น 25


ศตคุณ

 

นาย ศตคุณ พ่อลิละ

ประธานนักเรียน
Email :

 

 

 

 

วริศ

 

นาย วริศ พิกุลผล

รองประธานนักเรียน
Email :

 

 

 

 

ปาลิดา

 

นางสาวปาลิดา วาณิชย์เจริญชัย

รองประธานนักเรียน
Email :

 

 

 

 

 

นาย ณัชพล มหรรทัศนะพงศ์

ประธานหอพักชาย
Email :tk_tokepi@hotmail.com

 

 

 

 

ปณาลี

 

นางสาวปณาลี คิวเจริญ

ประธานหอพักหญิง
Email :

 

 

 

 

ศักย์ศรณ์

 

นายศักย์ศรณ์ จุฑากิตติ

ฝ่ายวิชาการ
Email :

 

 

 

 

สุวพัชร

 

นายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา

ฝ่ายวิชาการ
Email :

 

 

 

 

สลิล

 

นางสาวสลิล  อำพนนวรัตน์

ฝ่ายวิชาการ
Email :

 

 

 

 

บุญสิทธิ์

 

นายบุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ

ฝ่ายกิจกรรม
Email :

 

 

 

 

ณิชารีย์

 

นางสาวณิชารีย์ เดชอนันต์

ฝ่ายกิจกรรม
Email :

 

 

 

 

ภวัต

 

นายภวัต วิริยโชค

ฝ่ายอเนกประสงค์
Email :

 

 

 

 

ธนวรรณ

 

นางสาวธนวรรณ เริ่มเสริมสุข

ฝ่ายอเนกประสงค์
Email :

 

 

 

 

ภาคภูมิ

 

นายภาคภูมิ รัศมิทัต

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
Email :

 

 

 

 

ณัฐณิชา

 

นางสาวณัฐณิชา  มานะบริบูรณ์

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
Email :

 

 

 

 

สิร์ดาภัทร์

 

นางสาวสิร์ดาภัทร์ ไกรภัสสร์พงษ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Email :

 

 

 

 

ณฐนนท์

 

นายณฐนนท์ เทพตะขบ

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
Email :

 

 

 

 

พีรสิช

 

นายพีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์

ฝ่ายเลขานุการ
Email :

 

 

 

 

ณัฏ

 

นางสาวณัฏฐ์ปวีณ์  งามปิยะกุล

ฝ่ายเลขานุการ
Email :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>