คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561

นายธีรภัทร จินดาวิมลเลิศ

ประธานสภานักเรียน

Email : tonmai7272@gmail.com

นายภาคิน เหมกิ่งเพชร

รองประธานสภานักเรียน

Email : foom-2544@hotmail.co.th

นางสาวปริยากร กาญจนวัฒน์

รองประธานสภานักเรียน

Email : amiefanfan00@gmail.com

นางสาวบุญสิฏา ตรงต่อกิจ

กรรมการสภานักเรียน

Email : lomaboonsita@hotmail.com

นายนรณัฐ ส่งศรีบุญสิทธิ์

กรรมการสภานักเรียน

Email : norranat_sowlnw@hotmail.com

นางสาววิภาวรรณ เสรีพิทักษ์กุล

กรรมการสภานักเรียน

Email : pieezypie@gmail.com

นายจณัฐ แตระกุล

กรรมการสภานักเรียน

Email : ppppp5541@gmail.com

นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ

กรรมการสภานักเรียน

Email : warakornplay@gmail.com

นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์

กรรมการสภานักเรียน

Email : rujeerada.44@hotmail.com

นายธีรภัทร สุขประเสริฐกุล

กรรมการสภานักเรียน

Email : tirapat_numberone@hotmail.com

นายจิรัฐ พุทธธรรมวงศ์

กรรมการสภานักเรียน

Email : jpw2204@gmail.com

นางสาวชวิชญาพร ขันคำ

กรรมการสภานักเรียน

Email : chawit44@hotmail.co.th

นางสาวภัคธีมา ดุริยะภัสสร

กรรมการสภานักเรียน

Email : planpakteema2311@gmail.com

นายปรเมศวร์  วัฒนประสาน

กรรมการสภานักเรียน

Email : trailersubthai@gmail.com

นางสาวรวิสรา โลหะนิมิต

กรรมการสภานักเรียน

Email : rawisaraloha@gmail.com

นางสาวชลิดา หฤหรรษพงศ์

กรรมการสภานักเรียน

Email : chalida.cin@gmail.com

นางสาวฝอยฝน เส้งส่ง

กรรมการสภานักเรียน

Email : stamp.12917@gmail.com

นายอัจฉริยกร สหกองสิน

กรรมการสภานักเรียน

Email : geniusandgeno.361610@gmail.com

นายภวัต โหรวิชิต

กรรมการสภานักเรียน

Email : tod_loveloveyou@hotmail.com

นายประวีร์ สินวีรุทัย

กรรมการสภานักเรียน

Email : smprawee@gmail.com

นายภาคิน เภาวัฒนาสุข

กรรมการสภานักเรียน

Email : betterpakin@icloud.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *