คณะกรรมการหอพักโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) รุ่น 25

นายณัชพล มหรรทัศนะพงศ์
รองประธานหอพักชายรองประธานหอพักชาย
Email : firefliestardom@gmail.com

 

 ณธรณ์นางสาวณธรณ์ ปิยะวรรณรัตน์
รองประธานหอพักหญิง
Email : ellapheona@hotmail.com

 

 พีรสิชฌ์นายพีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์
ประชาสัมพันธ์
Email : pp2112013@icloud.com

 

 ณิชารีย์นางสาวณิชารีย์ เดชอนันต์
ประชาสัมพันธ์
Email : nicharee2000@hotmail.com

 

 รัตนศีลนายรัตนศีล รัตนยานนท์
ระเบียบวินัย
Email : silprattanasilp@hotmail.com

 

 จิตติภัทรนางสาวจิตติภัทร พิพัฒน์วสุธากุล
ระเบียบวินัย
Email :

 

 ศตคุณนายศตคุณ พ่อลิละ
อาคารและสถานที่
Email : Nice_59842@hotmail.com

 

 ปณาลีนางสาวปณาลี คิวเจริญ
อาคารและสถานที่
Email : Jel.Kewcharoen@hotmail.com

 

 อนพัทย์นายอนพัทย์ พิทยายน
โสตฯ
Email : icebionico@gmail.com

 

 ธณัฐชานางสาวธนัฐชา ภูษณปัญญา
โสตฯ
Email : mega_glad@hotmail.com

 

 วริศนายวริศ พิกุลผล
วัดผล-ประเมินผล
Email : mega_glad@hotmail.com

 

 ณัฐณิชานางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์
วัดผล-ประเมินผล
Email : mejimint@gmail.com

 

 บุญสิทธิ์นางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์
วัดผล-ประเมินผล
Email :

 

 บุญสิทธิ์นายบุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ
เหรัญญิก
Email :

 

 ธัญชนกนางสาวธัญชนก ศิริผลหลาย
เหรัญญิก
Email :

 

 วิชญะนายวิชญะ ภักดิ์แจ่มใส
เลขานุการ
Email : witchaya12972@hotmail.com


 

 ณัฏฐ์ปวีณ์นางสาวณัฏฐ์ปวีณ์ งามปิยะกุล
เลขานุการ
Email : pat.nattapawee@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *