คณะกรรมการหอพักโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) รุ่น 25


07032นายณัชพล มหรรทัศนะพงศ์
รองประธานหอพักชาย

Email :firefliestardom@gmail.com

 

 

 

 

 


ณธรณ์

นางสาวณธรณ์ ปิยะวรรณรัตน์

รองประธานหอพักหญิง

Email :ellapheona@hotmail.com

 

 

 

 

 


พีรสิชฌ์

นาย พีรสิชฌ์ สิทธิรัตน์

ประชาสัมพันธ์

Email :pp2112013@icloud.com

 

 

 

 

 


ณิชารีย์

นางสาวณิชารีย์ เดชอนันต์

ประชาสัมพันธ์

Email :nicharee2000@hotmail.com

 

 

 

 

 


รัตนศีล

นาย รัตนศีล รัตนยานนท์

ระเบียบวินัย

Email :silprattanasilp@hotmail.com

 

 

 

 

 

 


จิตติภัทร

นางสาวจิตติภัทร พิพัฒน์วสุธากุล

ระเบียบวินัย

Email :Jittipat_siewe@hotmail.com

 

 

 

 

 


ศตคุณ

นายศตคุณ พ่อลิละ

อาคารและสถานที่

Email :Nice_59842@hotmail.com

 

 

 

 

 

 


ปณาลี

นางสาวปณาลี คิวเจริญ

อาคารและสถานที่

Email :Jel.Kewcharoen@hotmail.co.th

 

 

 

 

 


อนพัทย์

นายอนพัทย์ พิทยายน

โสตฯ

Email :icebionico@gmail.com

 

 

 

 

 


ธณัฐชา

นางสาวธนัฐชา ภูษณปัญญา

โสตฯ

Email :mega_glad@hotmail.com

 

 

 

 

 


วริศ

นายวริศ พิกุลผล

วัดผล-ประเมินผล

Email :newzaking@hotmail.com

 

 

 

 

 


ณัฐณิชา

นางสาวณัฐณิชา มานะบริบูรณ์

วัดผล-ประเมินผล

Email :mejimint@gmail.com

 

 

 

 

 


บุญสิทธิ์

นายบุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ

เหรัญญิก

Email :Boonsit.lormak@gmail.com

 

 

 

 

 


ธัญชนก

นางสาวธัญชนก ศิริผลหลาย

เหรัญญิก

Email :candy_22555@hotmail.com

 

 

 

 

 


วิชญะ

นายวิชญะ ภักดิ์แจ่มใส

เลขานุการ

Email :witchaya12972@hotmail.com

 

 

 

 

 

 


 

ณัฏฐ์ปวีณ์

นางสาวณัฏฐ์ปวีณ์ งามปิยะกุล

เลขานุการ

Email :pat.nattapawee@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>