คณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

นายรณกฤต สกุลยืนยง

ประธานหอพักชาย

bb_ank@hotmail.com

นางสาวเจนจิรา ศิริสงค์

ประธานหอพักหญิง

janehappy2908@gmail.com

นายสรวิชญ์ จตุพรมงคล

รองประธานหอพักชาย

peterisland_candy@hotmail.com

นางสาวธมลวรรณ เพิ่มพลกรัง

รองประธานหอพักหญิง

kdayey.tamonwan@gmail.com

นายประวีร์ สินวีรุทัย

ประชาสัมพันธ์

smprawee@gmail.com

นางสาวชัญญา เมฆาสุวรรณดำรง

ประชาสัมพันธ์

genemekasuwandumrong@gmail.com

นายธนัชพงษ์ ชาวงษ์

วัดผลและประเมินผล

tangtangcha45@gmail.com

นางสาวกัญจน์ กิจรุ่งโรจน์

วัดผลและประเมินผล

punpun.kan.k@gmail.com

นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์

อาคารสถานที่

wasawat.guy@gmail.com

นางสาวสิรภัทร จารุกำเนิดกนก

อาคารสถานที่

sirapat1charu@gmail.com

นายวิชยุตม์ จรูญศักดิ์

ระเบียบวินัย

witchayut_tutor@hotmail.com

นางสาวธัญธร เธียรมนตรี

ระเบียบวินัย

thunyatorn43@hotmail.com

นายณัฐธัญ หวังถาวร

เหรัญญิก

nattan.w@gmail.com

นางสาวจริญญากร จันทวรรณกูร

เหรัญญิก

นายกฤษณ์ มณีเทศ

เลขานุการ

poon030645@gmail.com

นางสาวแพรวา อรุณแสงศิลป์

เลขานุการ

mild220744@gmail.com