ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ที่มาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  และถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาผู้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นควบคู่กับการสอดแทรกจิตสำนึกความเป็นไทยและคุณธรรม จริยธรรม จึงสามารถพบเห็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชนกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ

ดังนั้น จึงเกิดการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้นเป็น “ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารระหว่างนักเรียนเก่า และนักเรียนเก่ากับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

.  หน้าที่และพันธกิจของชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

๑.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของโรงเรียนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน โรงเรียน และเป็นศูนย์รวม     ในการติดต่อประสานกับองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกันเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดี

๓. เพื่อรักษาและเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนและนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

๔. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรของ   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


 

ดาวน์โหลดApplicationบนมือถือ ผลงานนักเรียนเก่าที่ทำชื่อเสียง ที่นี่  Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *