งานสุขภาพอนามัย

งานสุขภาพอนามัย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักของโรงเรียน ( แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  4 ปี

  1. ผู้รับผิดชอบ งานสุขภาพอนามัย
  2. ภารกิจ

งานสุขภาพอนามัยที่มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีบริการปฐมพยาบาลและการดูและรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นประสานและจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั้งของนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ประสานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ติดตามและให้คำแนะนำนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล จัดทำแบบบรรทุกสุขภาพของนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล รวมทั้งมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของทุกคนในโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนเพื่อให้การดูแลด้านสุขภาพอย่างได้ครอบคลุม

  1. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1 การจัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถนำส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินภายในเวลา 30 นาที เพื่อให้นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต

3.2 แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย แผนรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาลอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 โครงการ เพื่อให้นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักละมีความรู้ความเข้าใจโรคนั้นๆ ร้อยละ 80

3.3 มีรายงานผลการตรวจสุขภาพักเรียนเป็นรายบุคคลรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตามทุกคนที่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *