งานหอพัก

32

งานหอพัก

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักของโรงเรียน ( แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  4 ปี

 1. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายกิจกรรมหอพัก
 2. ภารกิจ

จัดการเกี่ยวกับความพร้อมด้านสาธารณูปโภคของหอพักนักเรียนชาย หอพักนักเรียนหญิง อาคารเรือนรับรองจัดทำประวัตินักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อนผ่านคลายให้กับนักเรียนในวันหยุด การซ้อมอพยพหนีไฟ การให้การอบรมดูแลนักเรียนรวมทั้งประสานกับผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลนักเรียนทั้งชายและหญิง

 1. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
  • มีนักเรียนหอพัก ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหอพัก ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อเดือน
  • ผลการประเมินด้านความสะอาดของห้องพักนักเรียนซึ่งประเมินโดยกรรมการหอพัก อยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
  • ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนหอพักอยู่ในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  • ความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมของฝ่ายหอพักให้กับนักเรียนต่างจังหวัดที่ไม่กลับบ้านในวันเสาร์และอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
  • ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการอพยพเพื่อการหนีอัคคีภัยบนหอพักของนักเรียนอยู่ในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *