งานแนะแนวให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักของโรงเรียน ( แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การนำร่องการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนเก่า รวมทั้งระบบการสร้างความมั่งคงของอุดมการณ์ของนักเรียนเก่าที่จะประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น เพื่อประเทศชาติและบ้านเมือง

 1. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
 2. ภารกิจ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์และสุขภาพจิตของนักเรียนรวมทั้ง แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนมีบุคลิกภาพความฉลาดทางอารมณ์และสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของสังคมและเพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตามความสนใจและความถนัด นอกจากนี้ยังดำเนินการพัฒนาเครื่องมือและสอบวัดทางจิตวิทยาเพื่อให้ได้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่สามารถคัดแยกนักเรียนได้ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน

ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามข้อมูลด้านการศึกษาต่อ ผลงาน และการประกอบอาชีพของนักเรียนเก่า จัดกิจกรรมส่งเสริมอุดมการณ์ของนักเรียนเก่า ในการประกอบอาชีพด้านนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้น เพื่อประเทศชาติ และประสานนักเรียนเก่าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียน

โดยมีแผนการดำเนินงาน/โครงการดังนี้

 1. จัดทำฐานข้อมูลทางจิตวิทยา
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์และสุขภาพจิตของนักเรียน
 3. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อ
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อและอาชีพ
 5. พัฒนาเครื่องมือและสอบวัดทางจิตวิทยา
 6. ติดตามผลการศึกษาต่อ ผลงาน และการประกอบอาชีพของนักเรียนเก่าทุกคน
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมอุดมการณ์นักเรียนเก่า
 8. ประสานนักเรียนเก่าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน
 9. จัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในการดูแลนักเรียน
 10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 11. จัดกิจกรรมกลุ่ม (คาบ My Self) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการศึกษาต่อรวมทั้งเพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์และสุขภาพจิตของนักเรียนไม่น้อยกว่า 20 คาบ/เดือน
 12. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อและอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อย 7 ครั้ง
 13. สามารถติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร้อยละ 100
 14. ติดตามผลนักเรียนเก่ารุ่นที่ 1-10 ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35
 15. ติดตามผลนักเรียนเก่ารุ่นที่ 11-20 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98
 16. ประสานนักเรียนเก่าเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนปัจจุบันละการดำเนินงานของโรงเรียนไม่น้อยกว่า       8 กิจกรรม
 17. ติดตามและรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงด้านต่างๆ เดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
 18. ติดตามพัฒนาการของนักเรียนที่เข้ารับการให้คำปรึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 19. จัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในการดูแลนักเรียนอย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
 20. จัดโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำนักเรียนชั้น ม.4-6 จำนวน 1 โครงการ

คลิก  !!!! งานแนะแนวให้คำปรึกษา

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *