งานโภชนาการ

งานโภชนาการ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักของโรงเรียน ( แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  4 ปี

  1. ผู้รับผิดชอบ งานโภชนาการ
  2. ภารกิจ

จักการเกี่ยวกับการโภชนาการของนักเรียนทั้งด้านอนามัย คุณค่าทางโภชนาการและ ปริมาณจัดหาและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงอาหาร วางกฎกติกาการใช้โรงอาหาร การควบคุมราคาและการจำหน่ายอาหาร จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการครัวมาตรฐาน การบริการน้ำดื่ม การจัดเลี้ยงของโรงเรียน รวมทั้งการให้ความรู้ทางโภชนาและการดูแลสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหาร

  1. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการบริการอาหารในโรงอาหารอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.2 ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพและเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ร้อยละ 100

3.3 จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา

3.4 ผลการตรวจระบบสุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหารในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และตรวจสุขลักษณะที่ดีของร้าน อาหารทุกๆ 3 เดือน เพื่อบันทึกการติดตามและดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

Mwits-วัยใส-ใส่ใจสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *