คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

นางสาวพราวพิศุทธิ์ วงศ์ประกรณ์กุล

ประธานสภานักเรียน

pisooth@gmail.com

นายปรเมศวร์ วัฒนประสาน

รองประธานสภานักเรียน

trailersubthai@gmail.com

นายวรเชษฎฐ์ สุทธิสมิทธิ์

รองประธานสภานักเรียน

ppatchwrczz1331@gmail.com

นายภาคิน เภาวัฒนาสุข

กรรมการสภานักเรียน

betterpakin@icloud.com

นายทัตพงศ์ เมฆลอย

กรรมการสภานักเรียน

Tudpongmekloy@hotmail.com

นายปารีส นิลทลักษณ์

กรรมการสภานักเรียน

pariskus@gmail.com

นางสาวภูริชญา สระมูล

กรรมการสภานักเรียน

purichayas@gmail.com

นางสาวภูริชญา สระมูล

กรรมการสภานักเรียน

purichayas@gmail.com

นายณัฐวงศ์ ชินวรกิจ

กรรมการสภานักเรียน

mark_nattawong@hotmail.com

นางสาวณัฏฐา บุรารักษาเกียรติ

กรรมการสภานักเรียน

jane.5.12.2002@gmail.com

นายศตายุ ผสมพงษ์

กรรมการสภานักเรียน

satayu2545@gmail.com

นายรณกฤต สกุลยืนยง

กรรมการสภานักเรียน

bb_ank@hotmail.com

นางสาวเจนจิรา ศิริสงค์

กรรมการสภานักเรียน

janehappy2908@gmail.com

นายพลพล ลิมกุล

กรรมการสภานักเรียน

palapol5158@gmail.com

นายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล

กรรมการสภานักเรียน

tiratat555@gmail.com

นายปาติโมกข์ สหะพล

กรรมการสภานักเรียน

s6208069@mwit.ac.th

นายวริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช

กรรมการสภานักเรียน

varithbcc@gmail.com

นายปัณณ์ เลิศจตุรภัทร

กรรมการสภานักเรียน

punnlertjaturaphat@gmail.com

นายกิตินัทธ์ คีรีธรรม

กรรมการสภานักเรียน

kerethum2@hotmail.com

นายพันธิน พินทุสรชัย

กรรมการสภานักเรียน

punthinsk138@gmail.com

นายปานญุตม์ ศรีวิโรจน์

กรรมการสภานักเรียน

mildpanyut@gmail.com

นายสิริพงษ์ ฉายานพรัตน์

กรรมการสภานักเรียน

siripong_cha@hotmail.com