บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน


 

F4-Komkit

นายคมกริช สุนทรา
ผู้ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028267114 ต่อ 2114
โทรสาร 028267122
Email : komkrit.str@mwit.ac.th

 


F4-Bunteam

นายบุญเติม วัฒนพรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028267119 , 028267121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028267118 ต่อ 2118
โทรสาร 028267122
Email : bunterm.wat@mwit.ac.th

 


นายชัยชนะ เหมหอมเงิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028267119 , 028267121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028267118 ต่อ 2118
โทรสาร 028267122
Email : chaichana.hem@mwit.ac.th

 


นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล
ผู้ชำนาญการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028267119 , 028267121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028267112 ต่อ 2112
โทรสาร 028267122
Email : porntip.ptp@mwit.ac.th

 


นางสาวอนุตตรา ตาทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028267119 , 028267121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028267118 ต่อ 2118
โทรสาร 028267122
Email : anuttra.tat@mwit.ac.th

 


นางรัตนา สุขสำราญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028267119 , 028267121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028267118 ต่อ 2118
โทรสาร 028267122
Email : rattana.mee@mwit.ac.th

 


F4-Suchicha
นางสาวสุรัชชา ทินบัว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาตรี
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028267119 , 028267121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028267118 หรือ 02826000 ต่อ 2118
โทรสาร 028267122
Email : suratsha.tin@mwit.ac.th

 


นิรัชรา

นางสาวนิรัชรา ศศิธร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028267119 , 028267121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028267118 หรือ 028267000 ต่อ 2118
โทรสาร 028267122
Email : niratchara.sst@mwit.ac.th

 


นายวัชชิรทาน เข็มทอง
ผู้ชำนาญการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028267167 ต่อ 3167
โทรสาร 028267162
Email : watchirathan.kht@mwit.ac.th

 


นางสาวอรวิสาส์ กิจพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028267166 ต่อ 3166
โทรสาร 028267162
Email : onvisa.kit@mwit.ac.th

 


นางสาวรวิ วิสาขศาสตร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา

ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028267161 ต่อ 3161
โทรสาร 028267162
Email : rawi.wis@mwit.ac.th

 


นางสาวจุฑามาศ สุทโธ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028267120 หรือ 028267000 ต่อ 2120
โทรสาร 028267153

Email : jutamard.sth@mwit.ac.th

 


นางสาวภานิสา ระยา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028267120 หรือ 028267000 ต่อ 2120
โทรสาร 028267153

Email : panisa.ray@mwit.ac.th

 


นางสาวภิญญาพัชญ์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028267273 หรือ 028267000 ต่อ 6273
โทรสาร 028267269

Email : pinyapat.man@mwit.ac.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *