บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน


 

F4-Komkit

นายคมกริช สุนทรา
ผู้ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497114 ต่อ 2114
โทรสาร 028497122
Email : aun@mwit.ac.th

 


F4-Bunteam

นายบุญเติม วัฒนพรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028497119 , 028497121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028497118 ต่อ 2118
โทรสาร 028497122

 


F4-chai
นายชัยชนะ เหมหอมเงิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028497119 , 028497121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028497118 ต่อ 2118
โทรสาร 028497122

 


นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล
ผู้ชำนาญการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028497119 , 028497121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028497112 ต่อ 2112
โทรสาร 028497122
Email : porntip_8343@mwit.ac.th

 


นางสาวอนุตตรา ตาทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028497119 , 028497121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028497118 ต่อ 2118
โทรสาร 028497122
Email : anuttar_2550@mwit.ac.th

 


นางรัตนา สุขสำราญ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028497119 , 028497121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028497118 ต่อ 2118
โทรสาร 028497122
Email : ratana_m@mwit.ac.th

F4-Suchicha
นางสาวสุรัชชา ทินบัว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาตรี
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028497119 , 028497121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497122
Email : 

 


นิรัชรา

นางสาวนิรัชรา ศศิธร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานหอพัก
ปริญญาโท
เคาน์เตอร์โถงหอพักชาย 028497119 , 028497121 ต่อ 2119 , 2121
โทรศัพท์ 028497118 หรือ 028497000 ต่อ 2118
โทรสาร 028497122
Email : 

 

 


 

นางสาววริษา ทานัน
ผู้ชำนาญการ งานโภชนาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497115 ต่อ 2115
โทรสาร 028497122
Email : gemini@mwit.ac.th


นายวัชชิรทาน เข็มทอง
ผู้ชำนาญการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497167 ต่อ 3167
โทรสาร 028497162
Email : watch@mwit.ac.th

 


นางสาวอรวิสาส์ กิจพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497166 ต่อ 3166
โทรสาร 028497162
Email : onwisa_k@mwit.ac.th

 


 

นางสาวรวิ วิสาขศาสตร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานแนะแนวให้คำปรึกษา

ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497161 ต่อ 3161
โทรสาร 028497162
Email : rawi@mwit.ac.th

 


นางสาวจุฑามาศ สุทโธ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497120 หรือ 028497000 ต่อ 2120
โทรสาร 028497153
F4-Panisa

นางสาวภานิสา ระยา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานพยาบาล
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497120 หรือ 028497000 ต่อ 2120
โทรสาร 028497153


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>